เลขยกกำลัง

 

Advertisements

ตรีโกณมิติ

ประวัติวิชาตรีโกณมิติ : เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีการค้นพบว่าชาวกรีกได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของคอร์ดกับมุมที่รองรับคอร์ดนั้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่แพร่หลายของชาวกรีกในสมัยของฮิปโปเครตีส ประมาณ 460 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมา 408 – 355 ปีก่อนคริสต์ศักราช ยูโดซัน ได้ใช้อัตราส่วนและการวัดมุมในการหาขนาดของโลกและระยะทางสัมพัทธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ส่วนผลงานของยูคลิดในทางเรขาคณิตนั้น มีทฤษฎีบทอยู่หลายทฤษฎีที่สามารถใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีทางตรีโกณมิติ โดยเฉพาะทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับความยาวของคอร์ด ซึ่งคล้ายกับไซน์ และ โคไซน์ของผลบวกและผลต่างของมุม

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณเกี่ยวกับ

ด้าน มุม และพื้นที่รูปสามเหลี่ยม มาจากคำว่า
ตรี  – tri แปลว่า สาม
โกณ – gono แปลว่า ด้าน
มิติ – metry แปลว่า การวัด

คณิตครูหม่อง

ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีและความสำคัญ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามิติ อยู่ในระดับหนึ่ง ทางผู้สอนได้หาวิเคราะห์หาสาเหตุ จากผลที่เกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุหลักคือผู้เรียนไม่สามารถมองเหตุภาพเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติได้ จึงทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนและเกิดการเบื่อหน่ายเนื่องจากไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนได้อธิบายและวาดภาพในเวกเตอร์ปริภูมิสามมิติให้ผู้เรียนศึกษา ดังนั้นผู้สอนจึงได้สร้างสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพสามมิติได้และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น